Par mums

Sporta speciālistu sertifikācija

Sporta speciālistu sertifikācija

Ar 2011.gada 12.septembri tika mainīts dokumentu pieņemšanas un sertifikātu izsniegšanas laiki. Tagad dokumenti tiek pieņemti un piešķirtie sertifikāti izsniegti pirmdienās no 9:00 – 16:00, trešdienās no 9:00 – 16:00 un  ceturtdienās no 10:00 – 17:00.

Latvijā sertificēto sporta speciālistu, kuru sertifikāti ir derīgi līdz 2011.gada  1.oktobrim, un to sporta speciālistu, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un kuri ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) līdz 2011.gada 1.oktobrim, sarakstu varat atrast šeit. Izvēloties attiecīgo sporta veidu, varēsiet atrast visus Latvijā sertificētos trenerus šajā sporta veidā un redzēt to skaitu.

Tiem sporta speciālistiem, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi strādāt bez sertifikāta, nav pievienots sporta veids un sertifikāta kategorija. Vienīgā Latvijas augstskola, kura pagaidām nav sniegusi LSFP informāciju par šiem sporta speciālistiem, ir Latvijas Universitāte. Pagaidām nav pievienoti arī tie sporta speciālisti, kuri beiguši augstskolas 2011.gadā.

Iesniegumus un citus dokumentus sporta speciālistu sertifikācijai pieņem un piešķirtos sertifikātus izsniedz sertifikāciju komisiju sekretāre Dace Kaspare Latvijas Sporta federāciju padomes birojā – Olimpiskā sporta centra biroju ēkas 3.stāvā Grostonas ielā 6b, Rīgā (ieeja biroju ēkā no Vesetas ielas), tālrunis un fakss: 67288924, e-pasts: sertifikacija@lsfp.lv vai latsfp@latnet.lv.  Turpat varat saņemt veidlapas dokumentu noformēšanai un nepieciešamo papildus informāciju. Ar 12.septembri tiek mainīts dokumentu pieņemšanas un sertifikātu izsniegšanas laiki. Tagad dokumenti tiek pieņemti un piešķirtie sertifikāti izsniegti pirmdienās no 9:00 – 16:00, trešdienās no 9:00 – 16:00 un  ceturtdienās no 10:00 – 17:00.

Saskaņā ar grozījumiem Sporta likumā, kas stājās spēkā 2006.gada 23.novembrī, ar 2007.gada 1.martu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”. Ar 2010.gada 30.janvāri spēkā stājušies Ministru kabineta 2010.gada 26.janvārī pieņemtie noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”, ar kuriem saskaņā ar Sporta likuma 20.panta 4.daļu ir noteikta samaksa par sporta speciālistu sertifikāciju.

Tagad maksa par sporta speciālista sertifikāta izsniegšanu ir 15 (piecpadsmit) lati. Pilnu jauno noteikumu tekstu varat atrast šeit. Spēkā joprojām ir arī “Grozījums MK 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētās profesijās””. Ar šiem grozījumiem tika noteikts, ka “Latvijas Sporta federāciju padome izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības sporta speciālista reglamentētajā profesijā”. Šo noteikumu konsolidēto tekstu varat atrast šeit.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.77 LSFP valde 2010.gada 10.februārī apstiprināja Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas nolikumu (tā tekstu varat atrast šeit) un Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas sastāvu. Tagad komisijas sastāvs ir šāds: komisijas priekšsēdētājs: Uldis Grāvītis (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs), komisijas locekļi: Andris Kalniņš (LSFP prezidents), Egils Puriņš (LSFP ģenerālsekretārs), Anda Mičule (IZM Sporta departamenta vecākā referente), Iveta Agleniece (LSFP valdes locekle), Inese Ļubinska (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente, iekļauta sastāvā ar 2010.gada 30.marta LSFP valdes lēmumu) un Arnis Šauriņš (Latvijas Godžu-rju karatē federācijas ģenerālsekretārs).

LSFP pieņem dokumentus sporta speciālistu (treneru) sertifikācijai. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertificējamais sporta speciālists), komisijai iesniedz:

  • rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu). Iesnieguma veidlapu varat atrast šeit;
  • dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);

  • ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – darba devēja apstiprinātu pārskatu par profesionālo darbību sporta jomā par pēdējiem pieciem gadiem (turpmāk – pārskats). Ja sertificējamais sporta speciālists pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, attiecīgā darba devēja pārskats nav jāiesniedz. Pārskata veidlapu A ,  B un C kategorijai varat atrast šeit. A kategorijas pretendentiem papildus jāiesniedz viņu audzēkņu sasniegumi atbilstoši augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem. Attiecīgo veidlapu varat atras šeit.
  • ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – sertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) atzītas sporta federācijas rakstisku atzinumu vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Atzinuma veidlapu varat atrast šeit;
  • ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;
  • divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm);
  • dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu.

Samaksa jāveic uz vienu no LSFP (reģistrācijas Nr. 40008022932) kontiem:
1. AS “Swedbank”, konts  LV52HAA0551027658243, kods HABALV22;
2. AS “Citadele banka”, konts LV86 PAX0000575261019, kods PARXLV22;
3. Valsts kase, konts LV37TREL91531700 00000, kods TRELLV22.